Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej


Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Początki bibliotekarstwa publicznego w Krasnymstawie ściśle wiążą się z dwoma konkurującymi ze sobą organizacjami społeczno-oświatowymi działającymi na Lubelszczyźnie: „Polską Macierzą Szkolną” i Towarzystwem Szerzenia Oświaty „Światło”.

W dniu 21 października 1906 r. w Krasnymstawie miało miejsce otwarcie pierwszej biblioteki i czytelni, powołanych do życia przez krasnostawski oddział PMS.

Uroczystego otwarcia dokonał ks. dziekan Feliks Majewski i prezes krasnostawskiego koła Polskiej Macierzy Szkolnej doktor Bolesław Dziemski.

Księgozbiór nowej instytucji liczył przeszło 700 tomów dzieł różnej treści, z których prawie wszystkie zostały ofiarowane czytelni przez mieszkańców Krasnegostawu i okolic.

Mniej więcej tydzień po otwarciu biblioteki PMS czynnie zareagowało miejscowe „Światło”, zakładając własną czytelnię wraz z wypożyczalnią książek.

W tym przypadku książki pochodziły ze zbiórki, od osób prywatnych i instytucji, którą przeprowadziła komisja koła lubelskiego w celu zasilenia bibliotek w regionie.

W roku 1909 biblioteka liczyła 420 dzieł, głównie treści beletrystycznej i popularnonaukowej.

Biblioteka „Światła” została spalona podczas I wojny światowej, a dokładnie w sierpniu 1914 r. w czasie pierwszego wkroczenia Austriaków do Krasnegostawu.

Na początku 1915 r. odbudowano część księgozbioru z daru redaktora Daniela Śliwińskiego oraz książek ocalonych przez mieszkańców.

Zebrano wówczas 450 tomów, które w 1918 r. zostały przekazane krasnostawskiej Polskiej Macierzy Szkolnej.

Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej przez długie lata swej działalności mieściła się w jednym pokoju domu rodziny Hendigerych, a później w mieszkaniu prywatnym Anny Korczak.

Opiekunem biblioteki był ks. Stanisław Szepietowski (jako prezes PMS), biblioteką kierowały kolejno panie: Suchodolska, Januszkiewiczowa, Korczakowa. Od 1920 r. książnica zajmowała lokal naprzeciwko gimnazjum państwowego.

Działalność placówki przerwała II wojna światowa, która zniszczyła znaczną część księgozbioru.

Mimo to tuż po zakończeniu działań wojennych zaczęto reaktywować bibliotekę.

„Rzeczpospolita” z 10 stycznia 1945 roku donosiła, że w dniu Święta Książki Polskiej ( 3-4 grudnia 1944 r.) została otwarta w Krasnymstawie Powiatowa Biblioteka.

Zebrano wtedy 550 książek w dobrym stanie i dwa razy tyle niekompletnych lub uszkodzonych.

W odzewie na apel z każdym dniem napływały od osób prywatnych książki z dawnej biblioteki PMS.

W przyszłej bibliotece pozostawiano jedynie książki beletrystyczne.

Młodzieżowe i dziecięce były przekazywane bibliotekom szkolnym, zaś książki naukowe uniwersytetom w Lublinie.

Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej pochodzi z 3 marca 1945 r., kierownikiem placówki była wówczas M. Kosiarska, a później panie: Bazylko, Dymowska, Basińska i Pałysowa.

Biblioteka Powiatowa, w tym czasie spełniała także funkcję Centrali Bibliotek Ruchomych dla gmin powiatu krasnostawskiego.

Wzrost zainteresowania czytelnictwem w mieście doprowadził do utworzenia w końcu 1947 r. oddziału miejskiego przy Powiatowej Bibliotece Publicznej, a 1 października 1948 r. oddział miejski przekształcił się w samodzielną Miejską Bibliotekę z oddzielnym kierownictwem i księgozbiorem.

W 1948 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych (Dz. U. R.P. nr 5, poz. 38) biblioteka została zarejestrowana, uzyskując osobowość prawną.

Rejestracji biblioteki, jako własności Miejskiego Zarządu 28 lipca 1948 r., dokonał burmistrz Jan Czarkowski, zapisując placówkę w rejestrze bibliotek pod nr 72.

Data ta uznana została za faktyczny początek działalności placówki czyli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

W sierpniu 1950 r. ze stanowiska kierownika PBP zrezygnowała Jadwiga Pałysowa, a od września tegoż roku kierownictwo nad biblioteką objął ówczesny kierownik punktu bibliotecznego w Łopienniku – Wacław Naklicki.

Biblioteka zajmowała wtedy pomieszczenia po dawnym sklepie, mieszcząc się w jednym pokoju ogrzewanym żelaznym piecykiem, z regałami na ścianach zamiast półek.

W 1951 r. biblioteka została przeniesiona do budynku Powiatowego Domu Kultury.

Pomimo kilku niewielkich pomieszczeń, jakie oddano bibliotece na użytek, placówka nie mogła funkcjonować odpowiednio do swych potrzeb.

W kwietniu 1955 r. dokonano połączenia bibliotek Miejskiej i Powiatowej w jedną.

Powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna pod wspólnym kierownictwem oraz czterema działami: organizacyjno- administracyjnym, gromadzenia i opracowywania, udostępniania zbiorów oraz metodyczno-instruktorskim, który przejął zadania PBP.

Dzięki inicjatywom kierownika Naklickiego oraz Koła Przyjaciół Biblioteki, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podjęło uchwałę o budowie oddzielnego lokalu dla PiMBP.

Dnia 16 lipca 1969 r. biblioteka została przeniesiona na pierwsze piętro pawilonu przy ul. Okrzei 23. Od początku września zaczęła normalnie funkcjonować w nowym miejscu.

Na 576 m2 powierzchni biblioteki znalazły miejsce:

-czytelnia dla dorosłych,

-wypożyczalnia dla dorosłych z wolnym dostępem do półek,

-foyer dla czytelników,

-pokój instruktorów,

-pracownia bibliotekarzy,

-czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci,

-magazyny oraz pomieszczenie dla introligatorni.

Wraz z początkiem roku 1971 na zasłużoną emeryturę odszedł W. Naklicki, a funkcję kierownika przejął dotychczasowy kierownik działu metodyczno-instruktorskiego Kazimierz Szewczak.

Po zmianie podziału terytorialnego kraju z 1975 r. wojewoda chełmski, zarządzeniem nr 14 z dnia 31 lipca tegoż roku, przekształcił Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie jako oddział rejonowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie.

Biblioteka, pomimo tego że miejska, jeszcze do roku 1989 sprawowała nadzór instruktorski nad bibliotekami gminnymi dawnego powiatu krasnostawskiego.

Jako samorządowa instytucja kultury bezpośrednio podlega pod Burmistrza Miasta Krasnystaw.

W roku 1991 na stanowisko dyrektora MBP powołano Małgorzatę Antoniak.

Po nowym podziale terytorialnym kraju, od roku 1999, nadzór merytoryczny nad MBP w Krasnymstawie sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

W 2001 r. biblioteka rozpoczęła długotrwały proces komputeryzacji.

Na przełomie lat 2003/2004 miał miejsce remont łącznie z termomodernizacją budynku.

W tym czasie powstało również informatorium komputerowe (na dziewięć stanowisk) z dostępem do Internetu.

Od roku szkolnego 2009/2010 MBP nawiązała ścisłą współpracę z krasnostawską filią Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W październiku 2012 r. powstał przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki.

W lipcu 2018 r. dotychczasowa dyrektor Małgorzata Antoniak po 27 latach sprawowania funkcji przeszła na emeryturę.

Jej następcą, począwszy od 30 lipca 2018 r., został Artur Borzęcki - starszy kustosz, od 2002 r. pracownik czytelni MBP.