Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Dostępność cyfrowa:

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mbpkrasnystaw.com.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (MBP w Krasnymstawie):
•    Telefon: +48 82 576 20 93

•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
•    Adres korespondencyjny: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mbpkrasnystaw.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 24-01-2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08-07-2023.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Badanie stopnia dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych  przeprowadzono w ramach samooceny narzędziem: Test – European Internet Inclusion Initiative 22-03-2024r. Test wykazał, że strona internetowa mbpkrasnystaw.com.pl spełnia wymagania w 97.06%.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-01-2020.

Deklarację dostępności sporządzono 24-09-2020 i zaktualizowano 25-03-2024 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne lub żółte tło, białe, żółte i czarne litery);
 • możliwość wybrania stałego lub szerokiego układu strony;
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie;
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie;
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB i skrót Shift +TAB;
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.;
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony;
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw

Nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy pracownik MBP w Krasnymstawie ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami z chwilą jej przybycia do Biblioteki.

Budynek MBP w Krasnymstawie,

 • budynek, w którym mieści się Biblioteka ma 2 kondygnacje, przy czym placówka zajmuje tylko drugi poziom (I piętro);
 • do wejścia głównego można dostać się od ulicy Okrzei, gdzie przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku, prowadzący chodnikiem pod drzwi wejściowe;
 • wstęp do budynku Biblioteki możliwy jest przez wejście główne zlokalizowane od strony ul. Okrzei 23;
 • wejście główne do budynku posiada bariery architektoniczne;
 • na ogólnodostępnym parkingu w odległości ok. 20 m. od budynku Biblioteki wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • za wejściem do Biblioteki znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 • przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak);
 • do pomieszczeń biurowych i socjalnych prowadzi wąski korytarz;
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, informatorium komputerowego, pomieszczeń biurowych i socjalnych;
 • poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej;
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  82 576 30 16. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki;
 • istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • w Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Budynek MBP w Krasnymstawie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

 • budynek, w którym mieści się Biblioteka ma 2 kondygnacje, przy czym Oddział zajmuje tylko drugi poziom;
 • do wejścia można dostać się od ulicy Głowackiego, gdzie przy schodach chodnikowych brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku; 
 • wstęp do budynku Biblioteki do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży możliwy jest przez wejście zlokalizowane od strony ul. Głowackiego;  
 • wejście główne do budynku posiada bariery architektoniczne;
 • na parkingu przed budynkiem Biblioteki od ul. Głowackiego brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • za wejściem do Biblioteki znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 • przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak);
 • do pomieszczeń biurowych i socjalnych prowadzi wąski korytarz;
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • wejściem można dostać się do: Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży i Informatorium komputerowego z dostępem do Internetu, pomieszczeń biurowych i socjalnych;
 • poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej;
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  82 576 30 16. Pracownik zniesie na dół potrzebne materiały biblioteczne;
 • istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • w Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali wstępnie przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 • na stronie internetowej nie jest dostępny film w Polskim Języku Migowym z podstawowymi informacjami o Bibliotece;
 • Biblioteka na swojej stronie internetowej ma dodatkową informację o ofercie dla osób niewidomych i słabo widzących w postacie oferty – katalog książki mówionej;
 • w Bibliotece nie działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług. Rolę taką pełnią wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu.