Drukuj
Kategoria: Informacje prawne
Odsłony: 3773

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Dostępność cyfrowa:

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbpkrasnystaw.com.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (MBP w Krasnymstawie):
•    Telefon: +48 82 576 20 93

•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Adres korespondencyjny: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mbpkrasnystaw.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 24-01-2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-03-2021.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Badanie stopnia dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych  przeprowadzono w ramach samooceny narzędziem: Test – European Internet Inclusion Initiative 30-03-2021r. Test wykazał, że strona internetowa mbpkrasnystaw.com.pl spełnia wymagania w 96.84%.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-01-2020.

Deklarację dostępności sporządzono 24-09-2020 i zaktualizowano 30-03-2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw

Nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy pracownik MBP w Krasnymstawie ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami z chwilą jej przybycia do Biblioteki.

Budynek MBP w Krasnymstawie,

Budynek MBP w Krasnymstawie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali wstępnie przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.