Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Dostępność cyfrowa:

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbpkrasnystaw.com.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (MBP w Krasnymstawie):
•    Telefon: +48 82 576 20 93

•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Adres korespondencyjny: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mbpkrasnystaw.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 24-01-2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-03-2021.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Badanie stopnia dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych  przeprowadzono w ramach samooceny narzędziem: Test – European Internet Inclusion Initiative 30-03-2021r. Test wykazał, że strona internetowa mbpkrasnystaw.com.pl spełnia wymagania w 96.84%.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-01-2020.

Deklarację dostępności sporządzono 24-09-2020 i zaktualizowano 30-03-2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne lub żółte tło, białe, żółte i czarne litery);
 • możliwość wybrania stałego lub szerokiego układu strony;
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie;
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie;
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB i skrót Shift +TAB;
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.;
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony;
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw

Nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy pracownik MBP w Krasnymstawie ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami z chwilą jej przybycia do Biblioteki.

Budynek MBP w Krasnymstawie,

 • budynek, w którym mieści się Biblioteka ma 2 kondygnacje, przy czym placówka zajmuje tylko drugi poziom (I piętro);
 • do wejścia głównego można dostać się od ulicy Okrzei, gdzie przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku, prowadzący chodnikiem pod drzwi wejściowe;
 • wstęp do budynku Biblioteki możliwy jest przez wejście główne zlokalizowane od strony ul. Okrzei 23;
 • wejście główne do budynku posiada bariery architektoniczne;
 • na ogólnodostępnym parkingu w odległości ok. 20 m. od budynku Biblioteki wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • za wejściem do Biblioteki znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 • przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak);
 • do pomieszczeń biurowych i socjalnych prowadzi wąski korytarz;
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, informatorium komputerowego, pomieszczeń biurowych i socjalnych;
 • poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej;
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  82 576 30 16. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki;
 • istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • w Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Budynek MBP w Krasnymstawie, Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

 • budynek, w którym mieści się Biblioteka ma 2 kondygnacje, przy czym Oddział zajmuje tylko drugi poziom;
 • do wejścia można dostać się od ulicy Głowackiego, gdzie przy schodach chodnikowych brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózku; 
 • wstęp do budynku Biblioteki do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży możliwy jest przez wejście zlokalizowane od strony ul. Głowackiego;  
 • wejście główne do budynku posiada bariery architektoniczne;
 • na parkingu przed budynkiem Biblioteki od ul. Głowackiego brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
 • za wejściem do Biblioteki znajdują się schody uniemożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 • przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak);
 • do pomieszczeń biurowych i socjalnych prowadzi wąski korytarz;
 • toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • wejściem można dostać się do: Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży i Informatorium komputerowego z dostępem do Internetu, pomieszczeń biurowych i socjalnych;
 • poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji poziomej;
 • osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  82 576 30 16. Pracownik zniesie na dół potrzebne materiały biblioteczne;
 • istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Biblioteki, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • w Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Pracownicy pierwszego kontaktu zostali wstępnie przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 • na stronie internetowej nie jest dostępny film w Polskim Języku Migowym z podstawowymi informacjami o Bibliotece;
 • Biblioteka na swojej stronie internetowej ma dodatkową informację o ofercie dla osób niewidomych i słabo widzących w postacie oferty – katalog książki mówionej;
 • w Bibliotece nie działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług. Rolę taką pełnią wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu.

Czytelnicy (RODO)


 RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie

CZYTELNICY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem przesyłanych danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora, np. firmy windykacyjne.

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

8. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

Oświadczenie o dostępności


Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryny wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu „Kuźnia Dostępnych Stron”.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 15 sierpnia 2015
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 15 sierpnia 2015

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis „Kuźnia Dostępnych Stron”, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu „Kuźnia Dostępnych Stron” postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Partnerzy projektu Kuźnia Dostępnych Stron - Fundacja PCJ Otwarte Źródła oraz Spółdzielnia Socjalna FADO podejmą również starania, by w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić do zgodności co najmniej na poziomie AA wszystkie inne wydawane przez siebie serwisy internetowe.

Wydawca i redakcja serwisu „Kuźnia Dostępnych Stron” w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. Niemniej, wszystkie strony serwisu mają zdefiniowanych sześć klawiszy skrótów:

 • Klawisz 1 - Strona główna
 • Klawisz 3 - Menu serwisu (Spis zawartości)
 • Klawisz 4 - Wyszukiwanie
 • Klawisz 8 - Warunki użytkowania
 • Klawisz 9 - Kontakt z wydawcą
 • Klawisz 0 - Oświadczenie o dostępności

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

RODO w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie (ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw, tel.: 82 576 20 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania oraz w celu realizacji zadań statutowych biblioteki.

4) W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

5) Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia aktywności czytelnika.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

9) Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mbpkrasnystaw.com.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie ul. Okrzei 23, 22-300 Krasnystaw

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

- Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyberfolks.pl

2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

3. Pod adresem https://cyberfolks.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4. Firma hostingowa:

- stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

- stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

- stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

- stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

- stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

- stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

- powołała Inspektora Ochrony Danych.

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

- zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o adresie IP,

- informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

- informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

- organy publiczne

4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

- ich sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

- oraz przenoszenia danych.

6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

3. Urządzenia mobilne: