Miejska Biblioteka Publiczna    Dla Czytelników:

Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Czytelnia
Regulaminy
Cennik
HistoriaAktualizacja z dnia:

21/03/2019Archiwum wydarzeń:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W Krasnymstawie


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta Krasnystaw oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

· gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących miasta Krasnystaw
· udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,
· popularyzacja książki i czytelnictwa.
§ 3

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszelkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) zameldowane na terenie miasta Krasnystaw, bądź osoby fizyczne , które są zatrudnione na terenie miasta Krasnystaw lub uczęszczają do którejkolwiek ze szkół krasnostawskich.

2. Osoby fizyczne , które nie spełniają w/wymienionych warunków, a chcą korzystać ze zbiorów Biblioteki wpłacają kaucję pieniężną, która podlega zwrotowi po zwrocie wypożyczonej książki.

3. Wysokość kaucji jest zmienna i ustalana odmiennym zarządzeniem dyrektora Biblioteki.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki lub nie zwrócenia wypożyczonej książki nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 4

1. Biblioteka do celów statystycznych prowadzi ewidencję Czytelników.

2. Za czytelnika Biblioteki uważa się każdego użytkownika , który w danym roku kalendarzowym korzysta z udostępnianych zbiorów i figuruje w prowadzonej przez Bibliotekę ewidencji czytelników.

3. Wyrażona na piśmie zgoda Czytelnika na umieszczenie jego danych osobowych w ewidencji czytelników jest warunkiem nabycia praw Czytelnika. Zgodę tę Czytelnik deklaruje zapisując się po raz pierwszy do Biblioteki. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników, nie może wypożyczać książek do domu.

4. Każdy Czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami literowymi oraz cyfrowymi- wskazującymi na podział Czytelników wg wieku i zajęcia. Znaczenie tych kodów podaje się do wiadomości korzystających ze zbiorów.

5. Każdy Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania.

6. Administratorem ewidencji Czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.

7. Nowo zapisujący się Czytelnik powinien:

· Okazać dokument stwierdzający tożsamość miejsce zamieszkania (dowód osobisty, legitymacja uczniowska lub studencka, paszport)

· Złożyć na karcie zapisu (karcie zobowiązania) zobowiązanie przestrzegania niniejszego regulaminu

· Złożyć pisemne oświadczenie o wyrażaniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencji i statystyki bibliotecznej

8. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie i oświadczenie składają i odpowiedzialność przyjmują rodzice lub opiekunowie prawni.

9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu.

10. Czytelnik chory zakaźnie nie może korzystać z Biblioteki.

11. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania może podlegać prolongacie raz do roku, na podstawie osobnego oświadczenia woli ze strony czytelnika.

12. Czytelnik może zastrzec wyłączność użytkowania swojego konta czytelniczego pod warunkiem każdorazowego okazywania dowodu tożsamości przy korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych.

13. Dane osobowe pozyskiwane przez bibliotekarzy na podstawie przedłożonych dokumentów tożsamości zawierające numer PESEL, wykorzystywane są wyłącznie na użytek wewnętrzny Biblioteki, tzn. dla potrzeb ewidencyjnych i statystycznych. Kartoteki osobowe są objęte całkowitą ochroną w zakresie przechowywania i udostępniania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i na podstawie decyzji wydanej przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zarejestrowaniu w dniu 06 października 1999 roku zbioru danych osobowych o nazwie „Rejestr czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie" (księga rejestrowa)

§ 5

1. Zbiory Biblioteki są udostępniane:

· na miejscu w czytelni (prezencyjnie),
· poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz),
· za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

§ 6

1. Czytelnicy korzystający ze zbiorów MBP ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych.

2. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczenia u dyżurnego bibliotekarza

§ 7

Ze względu na konieczność właściwej ochrony zbiorów wszystkie osoby korzystające z Biblioteki mają bezwzględny obowiązek pozostawiania u bibliotekarza dyżurnego toreb, plecaków innych bagaży.


II. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

§ 8

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy z czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelniach) powinien wpisać się do książki obecności.

§ 9

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych działach Biblioteki, czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

§ 10

1. Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, czytelnicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego.

2. Do czasopism bieżących czytelnicy mają wolny dostęp, zaś numery archiwalne podaje dyżurny bibliotekarz.

§ 11

Wykorzystane materiały czytelnik każdorazowo zwraca bibliotekarzowi dyżurującemu i ma obowiązek zaczekać do chwili aż zostaną sprawdzone.

§ 12

Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych jak również czasopisma nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.

§ 13

W wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie zgody dyrektora Biblioteki, czytelnik może uzyskać prawo do wypożyczenia dokumentów zgromadzonych w czytelni poza obręb biblioteki.

§ 14

Termin wypożyczenia oraz ilość publikacji objętych zgodą na udostępnianie poza teren biblioteki ustala dyrektor i powiadamia o swojej decyzji pracownika czytelni.

§ 15

Czytelnik ubiegający się o prawo wypożyczenia książek lub czasopism z czytelni ma obowiązek:

· Zapoznania się z treścią Regulaminu Udostępniania Zbiorów.
· Dokładnego wypełnienia rewersu dwudzielnego do każdej wypożyczanej pozycji.
· Wypełnienia zobowiązania czytelniczego.
· Wypełnienia oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.
· Wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości ustalonej przez dyżurującego bibliotekarza i uwzględniającej faktyczną wartość pozycji (również antykwaryczną)
§ 16

W przypadku nie zwrócenia pozycji wypożyczonych we wskazanym terminie (każdorazowo wpisywanym na rewersie dwudzielnym) czytelnik płaci karę za przetrzymywanie w wysokości 3 zł od każdej pozycji za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconej kaucji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów własnych i ewentualnych strat.

§ 17

W stosunku do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych dokumentów wyciągnięte mogą być następujące konsekwencje:

· Pozbawienie prawa do korzystania z biblioteki.
· Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych z wystąpieniem na drogę sądową włącznie.III. WYPOŻYCZANIE MIEJSCOWE POZA BIBLIOTEKĘ

§ 18

1. Wszyscy czytelnicy Biblioteki maja prawo wypożyczenia poza teren biblioteki części zbiorów , przeznaczonych do udostępniania na zewnątrz. Udostępnianie na zewnątrz prowadzi Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń powziętych przez bibliotekarza w stosunku do czytelnika, a dotyczących domniemanego wynoszenia materiałów bibliotecznych w sposób nielegalny, tzn. z pominięciem ewidencji wypożyczeń, bibliotekarz ma prawo wezwania czytelnika do poddania się rewizji osobistej.

3. Czynność ta może odbyć się wyłącznie za zgodą dyrektora biblioteki, w miejscu odosobnionym np.: na zapleczu i obowiązkowo w towarzystwie funkcjonariusza policji.

§ 19

1. Każdy czytelnik uprawniony do korzystania ze zbiorów MBP może wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki:

· 3 wol. książek,
· 3 jedn. zbiorów multimedialnych,
2. Zbiory w Miejskiej Bibliotece Publicznej są wypożyczane w tak zwanym krzyżowym zapisie, który polega na zapisie na karcie książki numeru czytelnika i daty wypożyczenia, a na karcie czytelnika numeru inwentarzowego książki i daty wypożyczenia W momencie zwrotu książek bibliotekarz wpisuje datę zwrotu. Czynności te bibliotekarz wykonuje w obecności czytelnika.
3. Każdy czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczane materiały w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie, która jest ich pełnoprawnym właścicielem i dysponentem.


§ 20

1. Instytucjom wypożycza się dokumenty do prac tematycznie związanych z ich działalnością lub do celów ekspozycyjnych po przedłożeniu pisemnej prośby potwierdzonej przez kierownika zakładu oraz po wypełnieniu rewersu dwudzielnego. Decyzję o wypożyczeniu dokumentów oraz ich ilości podejmuje dyrektor MBP. Wypożyczone pozycje powinny zostać zwrócone w terminie określonym przez MBP, osobiście przez pracownika upoważnionego do ich zwrotu.

§ 21

1. Wydawnictwa zwarte (książki) udostępniane są na okres jednego miesiąca; zbiory elektroniczne udostępniane są na 1 tydzień.

2. Czytelnik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów, jeżeli na posiadane przez niego pozycję nie złożono innych zamówień.

3. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście, telefonicznie, lub listownie najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddania w Bibliotece wypożyczonych pozycji. W wyjątkowych przypadkach MBP może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

§ 22

1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek Biblioteka wysyła upomnienia.

2. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów od czytelników pobiera się karę pieniężną liczoną według następujących zasad:

· Kara za przetrzymanie książki wynosi 3,00 zł za każdy nowy miesiąc po wyznaczonym terminie zwrotu.
· Kara za przetrzymanie zbiorów multimedialnych wynosi 4,00 zł za każdy nowy tydzień po wyznaczonym terminie zwrotu.
3. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych.

4. W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń w sposób przewidziany prawem występuje na drogę sądową.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu, formę naprawienia szkody ustala dyrektor MBP. Przewiduje się:

· odkupienie dzieła identycznego do zagubionego,
· zakupienie wydawnictwa wskazanego przez MBP, lecz o wartości nie mniejszej aniżeli cena rynkowa dokumentu zagubionego,
· przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika, pod warunkiem ich przydatności w zbiorach,
· pokrycie kosztów naprawy książki zniszczonej z oprawa włącznie,
· wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości odpowiadającej cenie rynkowej zagubionego dokumentu.
UWAGA!

Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki poniesione przez czytelnika koszty z tytułu naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 23

1. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych lub zagranicznych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym- Czytelnia.

2. Sprowadzone tą drogą pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni.

3. W uzasadnionych wypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu dokumentów wypożyczonych z bibliotek krajowych, zgłaszając ten fakt w Czytelni, co najmniej na tydzień przed upływem terminu zwrotu.

4. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzanych dzieł (w obydwie strony) oraz koszty korespondencji związanej z wypożyczeniem (w tym telefonicznej, telefaksowej, za pośrednictwem e-mail)V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Czas otwarcia MBP reguluje osobne zarządzenie dyrektora Biblioteki podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Biblioteki może podjąć decyzje o czasowym zamknięciu poszczególnych działów lub całej Biblioteki.

3. O wszelkich zmianach dotyczących czasu pracy poszczególnych działów organizacyjnych MBP, dyrekcja Biblioteki uprzedza czytelników osobnym zawiadomieniem.

§ 25

1. Naruszenie lub ewidentne przekroczenie przepisów Regulaminu Udostępniania pociąga za sobą okresowe lub całkowite pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z usług Biblioteki. Od powyższej decyzji Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Krasnegostawu

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.MKiDN UM Krasnystaw WBP w Lublinie LBW w Lublinie SBP KDK
 EDU Polona Katalog DKK Ksiazka na telefon